Վերլուծություններ

ՀՀ­ երիտ­ասարդ­ակ­ան ­պե­տակ­ան ­քաղ­ա­քակ­ան­ութ­յան ­2013-2017 ­թթ. ­ռազմ­ավ­ար­ութ­յան մոնիթորինգ և գնահատում­

Ըստ  ՀՀ երիտասարդական  պետական քաղաքականության  2015-2025թթ. հայեցակարգի` երիտասարդական պետական քաղաքականությունը  ՀՀ պետական  քաղաքականության բաղկացուցիչ մասն է և ունի  ռազմավարական  նշանակություն:

Այն կոչված է ստեղծել ու իրավական, տնտեսական և կազմակերպչական պայմաններ երիտասարդության  համակողմանի  զարգացման, ինքնահաստատման և ինքնադրսևորման համար: 


Երիտասարդական  պետական  քաղաքականությունը  մշակվում  և  իրականացվում է պետական կառավարման  լիազոր  մարմնի  կողմից`  պետական և տարածքային  կառավարման, տեղական  ինքնակառավարման մարմինների, երիտաս­ արդական  պետական  քաղաքականության  սուբյեկտների, ինչպես  նաև միջազգային կազմակերպությունների  մասնակցությամբ:

Տվյալ հետազոտության անհրաժեշտությունը  պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ ՀՀ  երիտասարդական  պետական քաղաքականության 2018-2022­թթ. Ռազմավարությունը մշակելու  համար կարիք  կա գնահատել ու նախորդ ռազմավարությունը երիտասարդների կարիքների համապատասխանության, տրամաբանական կառուցվածքի, չափելիության  և այլ  տեսանկյուններից:

ՀՀ­երիտ­ասարդ­ակ­ան ­պե­տակ­ան ­քաղ­ա­քակ­ան­ութ­յան ­2013-2017 ­թթ. ­ռազմ­ավ­ար­ութ­յան մոնիթորինգի և գնահատման հաշվետվություն

Կապ

Երիտասարդական ուսումնասիրությունների ինստիտուտ
Պարույր Սեվակ 8, Երեվան, Հայաստան
Հեռ.՝ +374 11 704547
Էլ.փոստ:
herminekarapetyan@ystudies.am
marinagalstyan@ystudies.am
parandzemhovhannisyan@ystudies.am
lilitavdalyan@ystudies.am