Մեր մասին

Հայաստանում իրականացվել են բազմաթիվ ուսումնասիրություններ երիտասարդների վերաբերյալ՝ կրթության, աշխատաշուկայի, միգրացիայի, կոռուպցիայի ընկալումների, վերարտադրողական վարքի թեմաներով: Բացի դա 2008թ, 2011թ և 2012թ իրականացվել են լայնածավալ հետազոտություններ և տպագրվել են երիտասարդության ազգային զեկույցներ:«Հայաստանի երիտասարդության ազգային զեկույցի» և «Երիտասարդների ձգտումների հետազոտության» վերլուծության արդյունքում պարզ դարձավ, որ ոլորտը առավել խորը ուսումնասիրելու, ինչպես նաև պետական երիտասարդական քաղաքականության արդյունավետ իրականացման նպատակով անհրաժեշտություն է առաջացել երիտասարդական ուսումնասիրությունները դնել ինստիտուցիոնալ զարգացման ճանապարհի վրա, այն է’ ազգային յուրաքանչյուր զեկույցի նախապատրաստման ժամանակ արդեն իսկ ունենալ պարբերական դիտարկումների արդյունքներ’ որոշակի քանակական և որակական տվյալներ, որոնց հանրագումարային վերլուծություններն էլ կդառնան ազգային զեկույցի հենք, ինչպես նաև հիմք կհանդիսանան երիտասարդության ոլորտի ընթացիկ ծրագրերի և քաղաքականության մշակման համար:2013թ. փետրվարին Երիտասարդական միջոցառումների իրականացման կենտրոնում ստեղծվել է Երիտասարդական ուսումնասիրությունների ինստիտուտը, որի կանոնադրական նպատակներն են պարբերաբար իրականցնել հետազոտություններ երիտասարդության շրջանում՝ նպաստելով փաստարկված երիտասարդական քաղաքականության մշակմանը: Ինստիտուտի հիմնական գործառույթն է համապարփակ ուսումնասիրությունների իրականացման միջոցով երիտասարդության շրջանում առաջնային լուծում պահանջող հիմնախնդիրների բացահայտումը, ծրագրային առաջարկների մշակումը և դրանց լուծումը, երիտասարդության ոլորտում հիմնավորված և հետևողական պետական քաղաքականություն իրականացնելու նպատակով երիտասարդության շրջանում պարբերաբար ուսումնասիրությունների և հետազոտությունների իրականացումը:Միևնույն ժամանակ, Ինստիտուտը ծառայելու է որպես աշխույժ, բարձրակարգ հետազոտական/ակադեմիական կենտրոն, գիտելիքի ձևավորման և միջնորդման հանգույց, նաև հետազոտությունների, վերլուծության, բանավեճերի և մշտադիտարկման միջոցառումներին երիտասարդներին ներգրավելու պլատֆորմ՝ դիտվելով որպես արդիական գործիքների և տեխնոլոգիաների օրինակ, կառուցողական մտածողության օթևան, որը կոչված է զորացնել երիտասարդական խմբերին’ Հայաստանում քաղաքականության ձևավորմանը և իրականացմանը նրանց ներգրավելու նպատակով:

Ինստիտուտի գործունեության հիմնական ուղղությունները

Նպաստել փաստարկված երիտասարդական պետական քաղաքականության մշակմանը

Երիտասարդական ուսումնասիրությունների հիման վրա փաստարկված երիտասարդական քաղաքականության մշակման աջակցությունը՝ այդ նպատակով առաջարկությունների ներկայացումը և այդ առաջարկությունների իրականացման մշտադիտարկումը::

Այս նպատակով իրականացվելու են հետևյալ գործողությունները.

 • Իրականացնել ուսումնասիրություններ երիտասարդության ոլորտում.

Ինստիտուտը նախաձեռնելու և իրականացնելու է երիտասարդական ուսումնասիրություններ: Հետազոտական թեմաների ընտրությունը հիմվելու է Խորհրդի առաջարկությունների, սեփական ուսումնասիրությունների վրա: Յուրաքանչյուր տարի Ինստիտուտը կներկայացնի ՀՀ երիտասարդության Անկախության Ինդեքսը՝ քանակական ցուցանիշ՝ հիմնված Ինստիտուտի կողմից մշակված մեթոդաբանության և ՀՀ երիտասարդության շրջանում իրականացված հետազոտությունների վրա:

 • Օժանդակել երիտասարդական տարբեր խմբերին մասնակցել փաստարկված պետական երիտասարդական քաղաքականության մշակման գործընթացին,
 • Պատրաստել և հրապարակել երիտասարդական ուսումնասիրությունների մասին հրապարակումներ, զեկույցներ և ինստիտուտի գործունեության վերաբերյալ այլ մասսայական/գիտահետազոտական աշխատանքներ,
 • Մշակել և հասանելի դարձնել երիտասարդության համալիր նկարագիրը.

16-30 տարեկան երիտասարդները համաձայն Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից տրամադրված տվյալների, 01.01.2012թ. դրությամբ կազմել է 888.344 մարդ (ընդհանուր բնակչության 27.13%-ը): Կարևորելով արդեն առկա տեղեկատվությունը, Ինստիտուտը շարունակաբար մշակելու է ՀՀ երիտասարդության ավելի բազմակողմանի նկարագիրը` ըստ յուրաքանչյուր մարզի կրթվածության, զբաղվածության, աղքատության մակարդակները և այլն:

Խթանել երիտասարդության մասնակցությունը

 • Երիտասարդության շրջանում իրականացվող ուսումնասիրությունների միջոցով Ինստիտուտը ապահովելու է, որ երիտասարդական քաղաքականության մշակման գործընթացքում ակտիվորեն մասնակցեն երիտասարդները:
 • Ներդնել և զարգացնել կամավորության ինստիտուտը

Ինստիտուտի գործունեության մեջ կամավորական խմբերի ներգրավման նպատակով կմշակվի կամավորական տարբեր խմբերի հետ աշխատանքի ռազմավարություն:

 • Երիտասարդական ուսումնասիրությունների արդյունքների տարածում երիտասարդների շրջանում

Տեղեկատվության համալիր ծրագրի միջոցով` կայք, տեղեկատվական գրքեր, հանդիպումներ, վերապատրաստումներ, Ինստիուտը երիտասարդներին կներկայացնի իր կողմից իրականացված հետազոտությունների արդյունքները:

 Իր գործունեության հիմնական նպատակներին հասնելու համար Ինստիտուտը լուծում է նաև հետևյալ խնդիրները

Երիտասարդության հարցերով զբաղվող անհատների, խմբերի, կազմակերպությունների հետ համագործակցության գործուն ցանցի ստեղծում

Այս խնդիրը լուծելու համար Ինստիուտը նպատակ ունի հավաքագրել երիտասարդության հարցերով զբաղվող անհատների, խմբերի և կազմակերպությունների բազա, այնուհետև իրականացնել նրանց գնահատում/քարտեզագրում` ըստ ակտիվության/պասիվության, ըստ նպատակներիմ, ըստ փորձառության և այլն: Քարտեզագրումից հետո Ինստիտուտը կմշակի նրանց հետ աշխատելու սցենարներ և ըստ այդ տարբերակված մոտեցման կհամագործակցի նրանց հետ:

Ինստիտուտը դարձնել ակտիվ հետազոտական կենտրոն

 • Հավաքագրել և հասանելի դարձնել երիտասարդական ուսումնասիրությունների հաշվետվություններ:
 • Ինստիտուտը երիտասարդական ուսումնասիրությունների մեթոդաբանության մշակման նպատակով հավաքագրելու և ուսումնասիրելու է տեղական և միջազգային տարբեր փորձագետների, կազմակերպությունների կողմից իրականացրած ուսումնասիրությունների հաշվետվություններ:
 • Ձևավորել պրոֆեսիոնալ մասնագետներով համալրված անձնակազմ, շարունակաբար զարգացնել անձնակազմի կարողությունները
 • Հանդիպումներ, քննարկումներ, դասընթացներ կազմակերպել երիտասարդական ուսումնասիրությունների ոլորտի մասնագետների հետ

Մինչ Ինստիտուտի ստեղծվելը Հայաստանում արդեն գործում են հետազոտական կազմակերպություններ և փորձագետներ, որոնք մասնագիտացված են երիտասարդական ուսումնասիրությունների ոլորտում: Այս հանդիպումների, քննարկումների միջոցով Ինստիտուտը նպատակ ունի զարգացնել երիտասարդական ուսումնասիրությունը ոլորտը: Հանդիպումների, քննարկումների միջոցով տեղի կունենա տեղեկատվության փոխանակում, ինչի հիման վրա ըստ անհրաժեշտության Ինստիտուտը կկազմակերպի մասնագիտական վերապատրաստումներ` ներգրավվելով հավելյալ փորձագետներ:

Կից կարող եք ներբեռնել Ինստիտուտի 2013-2014թթ գործունեության հաշվետվությունը:

ԵՈՒԻ_գործունեության_հաշվետվություն_2013-2014

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ 2015Թ. ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դավիթ Հայրապետյան

Երիտասարդական միջոցառումների իրականացման կենտրոն ՊՈԱԿ-ի տնօրեն
Աշխատանքի ընթացքում ամենից շատ օգտագործած բառը՝ «դա խնդիր չի», կյանքում առաջնորդվում է՝ «Հաստատուն  կամքի  և   անձնվեր   աշխատության   առաջ   անկարելի  ոչինչ  չկա»:

Մարինա Գալստյան

Երիտասարդական ուսումնասիրությունների ինստիտուտի տնօրեն
Աշխատանքի ընթացքում ամենից շատ օգտագործած բառը՝ «լուրջ չի», կյանքում առաջնորդվում է՝ «Պրոֆեսիոնալ մոտեցում ամեն հարցում»:

parandzem

Փառանձեմ Հովհաննիսյան

ԵՈՒԻ-ի հանրային կապերի պատասխանատու, EVS կամավորական ծրագրի կոորդինատոր
Աշխատանքի ընթացքում ամենից շատ օգտագործած բառը՝ «սոված եմ», կյանքում առաջնորդվում է՝ «Չփախչել, ժպտալ, լավագույնի սպասումով» կարգախոսով:

parandzem

Լիլիթ Ավդալյան

ԵՈՒԻ-ի վերլուծաբան
Աշխատանքի ընթացքում ամենից շատ օգտագործած բառը՝ «չեմ հասցնում, ժամանակ չկա», կյանքում առաջնորդվում է՝ «Սկսած գործը պետք է հասցնել ավարտին և հասցնել լավագույն կերպով»:

3

Հերմինե Կարապետյան

ԵՈՒԻ-ի դաշտային աշխատանքների համակարգող

Աշխատանքի ընթացքում ամենից շատ օգտագործած բառը՝ «կներեք, կներեք», կյանքում առաջնորդվում է «ազնվությունը ամենամեծ խորամանկությունն է» կարգախոսով:

Կապ

Երիտասարդական ուսումնասիրությունների ինստիտուտ
Պարույր Սեվակ 8, Երեվան, Հայաստան
Հեռ.՝ +374 11 704547
Էլ.փոստ:
herminekarapetyan@ystudies.am
marinagalstyan@ystudies.am
parandzemhovhannisyan@ystudies.am
lilitavdalyan@ystudies.am
anushnalghranyan@ystudies.am